Felmondási idő

Munkajog Kérdés beküldve:

Tisztelt Cím! Ha a munkaszerződésemben nem szerepel felmondási idő, határozatlan időre szól a munkaszerződésem akkor mennyi felmondási időt követelhet a munkaadó illetve azonnal milyen módon tudom megszüntetni a munkaviszonyomat! Válaszát előre is köszönöm!

Ügyvédek válaszai

Buzási Barnabás
2

Buzási Barnabás Buzási Ügyvédi Iroda

Amennyiben nincs külön rendelkezés a felmondási idő hosszáról, akkor munkavállalói felmondás esetén a felmondási idő 30 nap, amelyet teljes egészében munkavégzéssel kell töltenie a munkavállalónak. Azonnali hatályú megszüntetésre abban az esetben van jogszerű mód, ha a munkáltató valamilyen lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi. Egyéb esetekben a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését célszerű kezdeményezni, ebben az esetben a felek szabadon állapodhatnak meg a munkaviszony megszűnésének időpontjáról.

Inaktív Ügyvéd
1

Inaktív Ügyvéd

Tisztelt Kérdező! Ha munkaszerződésben a felek a Munka Törvénykönyvétől (Mt.) eltérő időtartamú felmondási időben nem állapodtak meg, akkor az Mt. általános szabályai az irányadók. Az Mt. szerint a felmondási idő alap esetben 30 nap. Amennyiben tehát Ön felmondással kívánja megszüntetni a munkaviszonyát (amit indokolás nélkül megtehet), akkor 30 napos felmondási időt kell eltöltenie a munkáltatónál. Munkavállalói felmondás esetén főszabály szerint a teljes felmondási időt le kell dolgozni, azaz nincs ún. felmentési idő. Azonnali hatályú felmondással (ha a próbaidő már letelt), csak abban az esetben lehet megszüntetni a munkaviszonyt, ha a másik fél (az Ön esetében a munkáltató) a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Fontos azt is figyelembe venni, hogy azonnali hatályú felmondás esetén szigorú határidőket kell betartani. Az azonnali hatályú felmondás indokául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított 1 éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.(Ez azt jelenti, hogy az ok bekövetkezésétől számított 1 éven túl, akkor sem lehet azonnali hatályú felmondással élni, ha később szerez az okról tudomást. Bűncselekmény esetén ez a végső korlát az elévülési idő vége.) A munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésére ad lehetőséget az is, ha a felek közös megegyezéssel szüntetik meg a munkaviszonyt.

dr. Pozsgay Péter
1

dr. Pozsgay Péter

Tisztelt Kérdező! Ebben az esetben a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény, "Mt.") rendelkezései az irányadóak. A felmondási idő mértékét az Mt. 69. §-a határozza meg, ez alapján alapvetően 30 nap a felmondási idő, majd ez a munkában töltött három év után öt nappal, öt év után tizenöt nappal, nyolc év után húsz nappal, tíz év után huszonöt nappal, tizenöt év után harminc nappal, tizennyolc év után negyven nappal, és húsz év után hatvan nappal hosszabbodik meg. A felmondást írásban kell a munkáltatónak címezve, hozzá eljuttatni. Indokolni nem kell, elegendő a következőket beleírni: név, munkaviszony kezdete, "munkaviszonyomat ezennel felmondással megszüntetem", utolsó munkában töltött nap megjelölése (a felmondást követő nappal kell elkezdeni a felmondási idő számítását, ami a fentiek szerint alakul, és naptári napokra vonatkozik), esetleg kérelem a munkavégzés alóli felmentésre a felmondási időre, dátum, aláírás. Fontos, hogy a felmondás a közléssel hatályosul, ezért érdemes postán, ajánlott, tértivevénnyel elküldeni, vagy egy példányt átvetetni (érkeztetni) a cégnél. Ha további kérdése lenne, forduljon hozzám bizalommal! Pozsgay Péter

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
Még nem született válasz
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz
Kérdés beküldve:
dr. Pozsgay Péter 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr. Kárpáti Erzsébet 1 Ügyvéd válaszolt

Ügyvédek ezen a jogterületen

Pozsgay Péter

Pozsgay Péter

Ügyvéd

Kocsomba Nelli

Kocsomba Nelli

Ügyvéd

Lefler Mónika

Lefler Mónika

Ügyvéd