Általános szerződési feltételek ügyvédek és ügyvédi irodák részére

Jelen általános szerződési feltételek 2014. augusztus 15. napjától hatályosak.

1. Általános rendelkezések

A LawyerUp egy online szolgáltatáscsomag ("Szolgáltatás"), amelynek segítségével a rendszerben regisztrált ügyvédek, alkalmazott ügyvédek, európai közösségi jogászok, külföldi jogi tanácsadók, valamint ügyvédi irodák ("Ügyvéd Felhasználók") kínálhatják jogi szolgáltatásaikat. A Szolgáltatás a LawyerUp felhasználói számára a www.lawyerup.hu vagy a www.lawyerup.eu ("Weboldal") címen érhető el. A Weboldalt a Lawmatch Kft. (székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. IX/101., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-182526; "Üzemeltető") üzemelteti.

A jelen általános szerződési feltételek ("ászf" vagy "szerződés") a Weboldalon regisztrált, a Szolgáltatást igénybe vevő Ügyvéd Felhasználók , valamint az Üzemeltető közötti jogviszonyt rendezi. A jelen szerződés részét képezik továbbá a Weboldalon közzétett és a regisztráció során elfogadott Felhasználási szabályzat és Adatvédelmi szabályzat is. A jelen ászf-ben nem szabályozott kérdésekben a Felhasználási szabályzat és Adatvédelmi szabályzat rendelkezései az irányadók. A Weboldalon való kommunikáció során a Közösségi etikett szabályai szerint kell eljárni.

A jelen ászf szabályai alkalmazandók az Ügyvéd Felhasználók regisztrációjára, a Weboldal Ügyvéd Felhasználók általi igénybevételének feltételeire, továbbá a Szolgáltatás megrendelésére, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetések feltételeire és az ehhez kapcsolódó fizetési feltételekre.

A Weboldalon történő regisztráció feltétele, hogy az Ügyvédi Felhasználó kifejezetten elfogadja a jelen szerződés rendelkezéseit és az Ügyvédi Felhasználó valamely ügyvédi kamara nyilvántartásában szerepeljen, mint ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, európai közösségi jogász, külföldi jogi tanácsadó vagy ügyvédjelölt. A jelen szerződés rendelkezéseinek elfogadásával az Ügyvédi Felhasználó egyúttal nyilatkozik, hogy fenti feltételnek megfelel. Az Üzemeltető a fenti feltételnek való megfelelést nem vizsgálja, azonban az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a kamarai tagság fennállását bármikor ellenőrizze. Amennyiben az Üzemeltetőnek bármilyen módon a tudomására jut, hogy az Ügyvédi Felhasználó nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, Üzemeltető az Ügyvédi Felhasználót a Szolgáltatás igénybevevői közül előzetes értesítés nélkül kizárhatja.

Az Ügyvédi Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele, illetve a Weboldal használata során - szakmája, illetve üzleti tevékenysége körében jár el -, így nem alkalmazandók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény fogyasztókra vonatkozó, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései.

A jelen szerződés nyelve magyar.

2. A Szolgáltatás tartalma

2.1 Regisztráció

2.1.1 A regisztráció menete, profil létrehozása

A Weboldalon Ügyvédi Felhasználók csak regisztrációt követően jelenhetnek meg. A Weboldalon regisztráló Ügyvéd Felhasználók személyes profilt (“Profil”) hoznak létre. Profillal csak a Weboldalon regisztrált Ügyvéd Felhasználó rendelkezhet.

A regisztráció során az Ügyvéd Felhasználóknak meg kell adniuk email címüket és egy jelszót, valamint el kell fogadniuk a jelen ászf rendelkezéseit. Az email cím és a jelszó megadásával és a jelen ászf elfogadásával, az Ügyvéd Felhasználó regisztrál a Weboldalon. A Profil Weboldalon történő, a Weboldal látogatói számára való megjelenítésére azt követően kerülhet sor, hogy az Ügyvéd Felhasználó az alábbi kötelező adatokat a Profilján megadja:

 

A Profil a fenti kötelező adatok megadását követően láthatóvá válik a Weboldalon. A kötelező adatok bármikor módosíthatók. Az Ügyvéd Felhasználó legfeljebb nyolc (8) jogterületet jelölhet meg a Profilján, amelyeken ténylegesen ügyvédi tevékenységet folytat. Az Ügyvéd Felhasználó vállalja, hogy kizárólag olyan fokozatot jelöl meg, amellyel ténylegesen rendelkezik, továbbá kizárólag olyan beszélt nyelvet tüntet fel a Profilján, amelyen ügyvédi munkát tud végezni. Az Ügyvéd Felhasználó tudomásul veszi, hogy a valótlan adatok a rendszerből bármikor, előzetes tájékozatás nélkül is törlésre kerülhetnek.

Az Ügyvéd Felhasználó Profilján a kötelező adatokon túlmenően az alábbi adatok adhatók meg (opcionális adatok):

 

Az Ügyvéd Felhasználó vállalja, hogy az opcionális adatok körében is kizárólag valós adatokat ad meg. Az Ügyvéd Felhasználó tudomásul veszi, hogy a valótlan adatok a rendszerből bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül is törlésre kerülhetnek.

A Profil az Ügyvédi Felhasználó saját fiókján keresztül bármikor módosítható és törölhető. A módosítás - az Ügyvéd Felhasználó általi mentést követően - rögtön nyomon követhető a Weboldalon, a törlésről pedig az Üzemeltető tájékoztató emailt küld.

2.1.2 Az előfizetési csomagok

A Weboldalon való első regisztráció követően a Szolgáltatások igénybevétele három (3) hónap kipróbálási időszakban (“Kipróbálási Időszak”) ingyenes. A Kipróbálási Időszakot követően a Szolgáltatás csak havi vagy éves előfizetési díj ellenében vehető igénybe. A Kipróbálási Időszak utolsó napja a Kipróbálási Időszak első napjától számított három (3) hónap elteltével ér véget. A Kipróbálási Időszak utolsó napja az a nap, amely számánál fogva a Kipróbálási Időszak első napjának (kezdőnapnak) megfelel. Ha a lejárat hónapjában ilyen nap nincs, akkor a Kipróbálási Időszak utolsó napja a lejárat hónapjának utolsó napja.

Kipróbálási Időszak igénybevételére az Ügyvéd Felhasználónak kizárólag egy alkalommal van lehetősége.

A mindekori díjcsomagok, az azokban foglalt szolgáltatások, valamint a díjcsomagok árai a Weboldalon az Ügyvédeknek menüpontban, illetve jelen ászf 1. sz. mellékletében érhetők el (“Előfizetési Csomagok”). Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a díjcsomagokat időről-időre megváltoztassa, amely azonban nem érintheti az érvényes előfizetéseket, amelyek a folyamatban lévő előfizetési időszak végéig változatlanok maradnak.

Az Üzemeltető vállalja, hogy a Profilokat megjeleníti a Weboldalon mindaddig, amíg az Ügyvéd Felhasználó érvényes előfizetéssel rendelkezik a Szolgáltatásra. Abban az esetben, ha az Ügyvéd Felhasználó - a Kipróbálási Időszakot követően - nem rendelkezik Előfizetési Csomaggal Profilja törölhető a Weboldalról vagy a a Szolgáltatások igénybevétele korlátozható.

Ha legkésőbb a Kipróbálási Időszak lejártának napjáig az Ügyvéd Felhasználó írásban nem tájékoztatja az Üzemeltetőt arról, hogy a Szolgáltatást a továbbiakban nem kívánja igénybe venni, akkor automatikusan úgy kell tekintetni, hogy éves Előfizetési Csomagot kíván igénybe venni, amelynek kezdő napja a Kipróbálási Időszak lejártát követő nap. Az Ügyvéd Felhasználó legkésőbb a Kipróbálási Időszak lejártának napjáig írásban azt is jelezheti, hogy éves Előfizetési Csomag helyett havi Előfizetési Csomagot kíván igénybe venni.

A havi Előfizetési Csomagok a megrendeléstől számított 30 napig érvényesek és automatikusan megújításra kerülnek, mindaddig, amíg az Ügyvéd Felhasználó legalább 30 nappal előre nem jelzi, hogy a havi Előfizetői Csomagot nem kívánja megújítani.

Az éves Előfizetési Csomag esetén a csomag érvényessége a megrendelés évét követő év azon napján jár le, amely megfelel a megrendelés napjának. Az éves Előfizetői Csomagok automatikusan megújításra kerülnek, mindaddig, amíg az Ügyvéd Felhasználó legalább egy hónappal az adott csomag fordulónapja előtt nem jelzi, hogy az éves Előfizetési Csomagot nem kívánja megújítani.

Az Előfizetési Csomagok az adott csomag megrendelésének napjától aktív. Abban az esetben, ha az Ügyvédi Felhasználó az esedékes előfizetési díjat a vonatkozó számlán szereplő esedékességi időn belül nem egyenlíti ki, a Profilja a Weboldalról törölhető, vagy a Szolgáltatások igénybevétele korlátozható.

Az Előfizetési Csomagok nem átruházhatók.

2.3 Irodai profilok

Az Ügyvéd Felhasználók irodai profilt (“Irodai Profil”) is létrehozhatnak a Weboldalon. Ha egy ügyvédi irodából több Ügyvéd Felhasználó regisztrál, akkor valamennyiük profilja hozzárendelhető az Irodai Profilhoz. Az Irodai Profil adminisztrátora az az Ügyvéd Felhasználó lesz, aki először rögzíti a rendszerben az adott ügyvéd iroda nevét. Az adminisztrátori jogosultság módosítása bármikor kérhető az Üzemeltetőnél. A módosításhoz a korábbi adminisztrátor és az új adminisztrátor hozzájárulása is szükséges. Ha bármelyik hozzájárulás hiányzik, az Üzemeltető az adminisztrátori jogokon nem változtat.

2.4 Kérdések megválaszolása

Az Ügyvéd Felhasználó jogosult a Profiljára felvett jogterületek alá tartozó felhasználói kérdések megválaszolására. A kérdések bármikor megválaszolhatók, a válaszok később is szerkeszthetők, módosíthatók. Egy kérdésre több Ügyvéd Felhasználó is válaszolhat.

Az Ügyvéd Felhasználó a kérdések megválaszolása során a vonatkozó jogszabályok és ügyvédi kamarai szabályzatok figyelembevételével köteles eljárni. Az Ügyvéd Felhasználó köteles továbbá a Közösségi etikett szabályait is betartani. Az ezen kötelezettségek esetleges megsértéséből eredő igények tekintetében az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Ügyvéd Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Általa a Weboldalon nyilvánosságra hozott válaszok, és hozzászólások a LawyerUp adatbázisának részévé váljanak és a Weboldalon megtalálhatóak legyenek azt követően is, hogy az adott Ügyvéd Felhasználó a Szolgáltatást a továbbiakban esetlegesen már nem kívánja igénybe venni.

2.5 Megkeresések fogadása

A felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a Weboldalon keresztül megkereséseket küldjenek az Ügyvéd Felhasználók számára. Az Ügyvéd Felhasználók a megkeresések alapján tudnak kapcsolatba lépni a felhasználókkal. Az Üzemeltető kizárólag a platformot biztosítja a megkeresések továbbításához. Az Üzemeltető a megkeresések tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

2.6 Referenciák feltöltése

Az Ügyvéd Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Profilján megjelölt jogterületekhez referenciákat adjon meg. A referenciák megadása során az Ügyvéd Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak, ügyvédi kamarai szabályzatoknak és szerződéses kötelezettségvállalásainak. Az ezen kötelezettségek esetleges megsértéséből eredő igények tekintetében az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Ügyvéd Felhasználó a referenciákat bármikor szerkesztheti, frissítheti és törölheti. Az Ügyvéd Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy csak valós referenciákat ad meg a Weboldalon. Az Ügyvéd Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a referenciák valóságtartalmával kapcsolatban bármilyen kétség merül fel, úgy Üzemeltető jogosult az adott referenciát indokolás és előzetes értesítés nélkül törölni.

2.7 Ügyvédek értékelése

Az Ügyvéd Felhasználókról a felhasználók szöveges értékelést írhatnak, illetve ötfokozatú skálán (ahol 1-es a legrosszabb és 5-ös a legjobb értékelés) értékelést adhatnak vagy az ügyvédet ajánlhatják. Az értékelések tartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

3. Az előfizetési csomagok megrendelésének lépései

3.1. Megrendelés

3.1.1. Automatikus megrendelés Kipróbálási Időszakot követően

Ha legkésőbb a Kipróbálási Időszak lejártának napjáig az Ügyvéd Felhasználó írásban nem tájékoztatja az Üzemeltetőt arról, hogy a Szolgáltatást a továbbiakban nem kívánja igénybe venni, akkor automatikusan úgy kell tekintetni, hogy éves Előfizetési Csomagot kíván igénybe venni, amelynek kezdő napja a Kipróbálási Időszak lejártát követő nap. Az Ügyvéd Felhasználó legkésőbb a Kipróbálási Időszak lejártának napjáig írásban azt is jelezheti, hogy éves Előfizetési Csomag helyett havi Előfizetési Csomagot kíván igénybe venni.

3.1.2. Megrendelés Kipróbálási Időszak igénybevétele nélkül vagy már korábban igénybe vett és lejárt Kipróbálási Időszakot követően

Az Előfizetési Csomagok - Kipróbálási Időszak igénybevétele nélkül vagy már korábban igénybe vett és lejárt Kipróbálási Időszakot követően - az Üzemeltetőnek a Weboldalon keresztül vagy az Üzemeltető email címére (info@lawyerup.hu) vagy postai címére küldött megrendeléssel is megrendelhetők. Az Előfizetési Csomag megrendelésére a Weboldalon történő regisztrációt követően van lehetőség, amely során az Ügyvéd Felhasználó nyilatkozik a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásáról. A megrendelés során - ha ez korábban még nem történt meg - az Ügyvéd Felhasználó megadja a számlázási adatait (név, cím, adószám).

Az Üzemeltető a megrendelést email útján visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, az ajánlat tartalma a továbbiakban nem köti az Ügyvéd Felhasználót.

A számlázási adatok bármikor módosíthatók a megrendeléssel egyező módokon.

3.2. Fizetés

Az Előfizetési Csomag ellenértékének kiegyenlítése banki átutalással történhet. Az Ügyvéd Felhasználó a megrendelt Előfizetési Csomag ellenértékét az Üzemeltető számlaszámára való befizetéssel vagy banki utalással teljesítheti (Üzemeltető: Lawmatch Kft; Számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11707000-20487621).

3.3. Elállás a rendeléstől

Az Ügyvéd Felhasználó a választott Előfizetői Csomagra vonatkozó előfizetési díj megfizetését követően nem állhat el a Szolgáltatás igénybevételétől.

4. Számlázás

Az Ügyvédi Felhasználók részére az Üzemeltető - havi Előfizetői Csomag igénybevétele esetén - havonta, tárgyhónapot megelőző hónap 10. napjáig számlát állít ki, amelyet postai úton megküld Ügyvédi Felhasználó részére vagy az Üzemeltető elektronikus számlát bocsát ki, amelyet elektronikusan küld meg az Ügyvéd Felhasználó részére.

Az Ügyvédi Felhasználók részére az Üzemeltető - éves Előfizetői Csomag igénybevétele esetén - évente, az éves Előfizetői Csomag kezdőnapjának évfordulóját megelőző 30 napon belül számlát állít ki, amelyet postai úton megküld Ügyvédi Felhasználó részére vagy az Üzemeltető elektronikus számlát bocsát ki, amelyet elektronikusan küld meg az Ügyvéd Felhasználó részére.

Az Ügyvéd Felhasználó a számlát a számla keltétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.

Az Ügyvéd Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és beleegyezik, hogy az Üzemeltető a számlát részére elektronikus formában (elektronikus számla) is jogosult kibocsátani.

5. Észrevételek, panaszok megküldése

Az Ügyvéd Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos bármilyen észrevételét, panaszát az alábbi címeken közölheti:

 

Az Üzemeltető a beérkezéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja a panaszt.

6. Általános Szerződési Feltételek módosítása

Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a legközelebbi Előfizetői Csomag rendelés alkalmával válnak hatályossá az Ügyvéd Felhasználóval szemben.

7. Jogvita

A jelen szerződéssel vagy a Szolgáltatással kapcsolatos bárminemű jogvitát a felek békés úton próbálnak meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

8. Üzemeltető adatai

 

 

Hatálybalépés: 2014. augusztus 15.