Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés

A Lawmatch Kft. (székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. IX/101.; cégjegyzékszám: 01-09-182526; adatvédelmi nyilvántartás száma: NAIH 78312/2014 - NAIH 78318/2014) mint a LawyerUp webhelyek www.lawyerup.hu és www.lawyerup.eu) üzemeltetője elkötelezte magát a LawyerUp webhelyekre látogatók és a LawyerUp webhelyekre regisztrált ügyvédek személyes adatainak védelme mellett. A Lawmatch Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Lawmatch Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Lawmatch Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Lawmatch Kft. által üzemeltetett LawyerUp webhelyek adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldal Adatvédelmi szabályzat menüpontja alatt.

A Lawmatch Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy írja meg nekünk az info@lawyerup.hu e-mail címre és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Lawmatch Kft. által üzemeltetett LawyerUp webhelyek tartalmai szerzői jogvédelem alatt állnak, így azok bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A Lawmatch Kft. a webhelyek látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Lawmatch Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. A Lawmatch Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

2. A Lawmatch Kft. adatkezelési alapelvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha

(a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy (b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

(a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3. A Lawmatch Kft. által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, és az adatkezelés időtartama

3.1 A személyes adatok köre

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat minden olyan személyes információra vonatkozik, amelyet a Lawmatch Kft. gyűjt az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a LawyerUp webhelyekre látogatókról vagy a LawyerUp webhelyekre felhasználóként vagy ügyvédként regisztrált használókról. Vonatkozik az Adatvédelmi Nyilatkozat a nem interneten gyűjtött információkra is, amelyeket fogyasztói call centereken, direkt marketing kampányokon, sorsolásos játékokon és versenyeken keresztül gyűjtünk, illetve azokra, amelyeket az interneten keresztül a Lawmatch Kft. által vagy nevében üzemeltetett webhelyeken, márkák harmadik fél platformjain található oldalain, továbbá az ezen weboldalakon vagy harmadik fél platformjain keresztül elérhető, használható applikációkban gyűjtünk. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat részét képezi a fenti vonatkozó oldalak használatára vonatkozó feltételeknek.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az alábbiakra nem vonatkozik:

 

Ezek a Harmadik Fél Oldalak rendelkezhetnek saját adatvédelmi politikával és feltételekkel. Kérjük, olvassa el őket, mielőtt használja a Harmadik Fél Oldalakat.

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Ön „személyes adata” olyan információt vagy információrészletet jelent, amely lehetővé teszi az Ön azonosítását. Jellemzően ideértjük az olyan információkat, mint az Ön neve, lakcíme, felhasználóneve, profilképe, e-mail címe és telefonszáma, referenciái, értékelései, stb. de más fajta információt is jelenthet, mint például az IP címe, vásárlási szokásai, preferenciái, valamint életstílusáról vagy kedvteléseiről, hobbijairól és érdeklődési köreiről szóló információk. Különböző forrásokból gyűjthetünk személyes adatokat Önről, ideértve:

Olyan információ, amelyet közvetlenül ad meg nekünk: Gyűjthetünk információt Önről közvetlenül, amikor személyes adatot szolgáltat számunkra, például amikor ügyvédként vagy felhasználóként a regisztráció során illetve a későbbiekben adatokat tölt fel a LawyerUp webhelyekre, vagy például amikor látogatóként a jogi kérdését feltölti a LawyerUp webhelyekre, illetve amikor fel kívánja venni a kapcsolatot a LawyerUp webhelyeken keresztül valamely ügyvéddel, értékelést ír valamely ügyvédről, vagy a LawyerUp webhelyek egyéb funkcióit használja, nyereménysorsolásra vagy versenyekre regisztrál, feliratkozik, hogy információt kapjon, applikációinkat használja, termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol tőlünk, kitölti kérdőíveinket, vagy hozzászól egy témához, illetve kérdést tesz fel. Az Önről közvetlenül gyűjtött személyes adatok között szerepelhet az Ön:

 

Személyes adat, amelyet automatikus gyűjtünk, amikor a LawyerUp webhelyeket használja:

 

A legtöbb internet böngésző alapbeállításai értelmében elfogadja a cookie-kat. Megváltoztathatja a beállításokat, hogy elutasítsa a cookie-kat, vagy hogy figyelmeztetést kapjon mielőtt cookie-kat küldenének az eszközére. Ha így kikapcsolja a cookie-kat, annak hatása lehet a LawyerUp webhelyeken tapasztalt felhasználói élményre.

Személyes adat, amelyet más forrásokból gyűjtünkÉ Kaphatunk Önről személyes adatokat más forrásokból, amennyiben engedélyt ad arra, hogy azokat az információkat megosszák. Ezek között szerepelhetnek kereskedelemben elérhető források, mint publikus adatbázisok és adat összesítők, valamint harmadik féltől származó adatok, akik számára Ön engedélyt adott adatai megosztására. A személyes adat típusok, amelyeket más forrásokból gyűjtünk Önről a következők lehetnek:

 

3.2 Az adatkezelés jogalapja

A Lawmatch Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Lawmatch Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Lawmatch Kft. nem gyűjti, használja vagy osztja meg az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül. A legtöbb esetben, kifejezetten kérjük hozzájárulását, de néhány esetben, hozzájárulására tetteiből és a viselkedéséből következtetünk. A LawyerUp webhelyeket használva, hozzájárulását adja a Lawmatch Kft. részére, hogy személyes információit gyűjtse, használja és megossza a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően.

További hozzájárulását kérhetjük, amennyiben személyes adatait olyan célokra kell felhasználnunk, amelyekre nem vonatkozik ez az Adatvédelmi Nyilatkozat. Ön nem köteles hozzájárulását adni, de ha úgy döntene, hogy nem teszi meg, bizonyos tevékenységekben részvétele korlátozott lehet. Ha megadja további hozzájárulását, annak a hozzájárulásnak feltételei lesznek érvényesek, amennyiben ellentmondásban állnak ennek az Adatvédelmi Nyilatkozatnak a feltételeivel.

Ha nem ért egyet személyes adatai gyűjtésével, használatával és megosztásával ilyen módon, kérjük, ne használja a LawyerUp webhelyeket, vagy egyébként adja meg személyes adatait a Lawmatch Kft.-nek.

3.3 Gyermekek védelme

A LawyerUp webhelyek felnőttek számára készültek. Olyan tartalmak esetében, melyeket fiatalabb közönségnek terveztünk, engedélyt fogunk kérni a szülőtől vagy törvényes képviselőtől mielőtt személyes adatokat gyűjtünk – ahol úgy érezzük, hogy így helyénvaló, vagy ahol ilyen engedélyre szükség van, az érvényes adatvédelmi jogszabályok és szabályozások értelmében (az életkor, amely engedély köteles, országról országra változik). Amennyiben gyermek vagy, de elmúltál már annyi idős, hogy szülői beleegyezés szükséges legyen az országodban, kérjük, olvasd át a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot szüleiddel, vagy törvényes képviselőddel és bizonyosodj meg róla, hogy megértetettétek és elfogadjátok azt.

Ha észrevesszük, hogy személyes adatokat gyűjtöttünk valakitől szülői vagy törvényes képviselői hozzájárulás nélkül, amikor ilyen beleegyezést kellett volna kérnünk, a lehető leghamarabb törölni fogjuk ezeket a személyes adatokat.

A LawyerUp webhelyek bizonyos részeinek elérése és/vagy annak lehetősége, hogy nyereményeket, és egyéb díjakat kapj, korlátozva lehet bizonyos életkort betöltött használókra. Személyes adataidat felhasználhatjuk életkorod ellenőrzésére és az életkorra vonatkozó korlátozások betartatására.

3.4 Milyen célokra és hogyan használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait a következőkre használhatjuk:

 

Személyes adatait felhasználhatjuk, hogy:

 

Személyes adatait felhasználhatjuk:

 

Ahol meghatározott célokra gyűjtünk személyes információt, nem fogjuk hosszabb ideig megőrizni, mint szükséges ahhoz, hogy beteljesítse célját, ha csak valamilyen törvényes üzleti, vagy jogi célból nem kell megőriznünk. Azért, hogy véletlen vagy rosszindulatú megsemmisüléstől megvédjük az információt, amikor kitöröljük az adatokat a szolgáltatásunkból lehet, hogy nem azonnal töröljük a többi másolatot szervereinkről és a backup rendszerünkből.

3.5 A LawyerUp webhelyekre látogatók (regisztráció nélkül)

Az adatkezelés célja: a LawyerUp webhelyek látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat, szolgáltatás hatékonyságának növelése, piackutatás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, az utólag meglátogatott oldal címe, az oldalakon töltött idő, demográfiai és viselkedéssel kapcsolatos adatok, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a LawyerUp webhelyek megtekintésétől számított 60 nap.

A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében. A sütikről és webjelzőkről a LawyerUp weboldal Felhasználási Feltételek elnevezésű dokumentumában érhető el bővebb információ.

3.6 Regisztráció felhasználóként

Az adatkezelés célja: regisztráció a LawyerUp webhelyeken elérhető bizonyos funkciók igénybevételéhez és a felhasználóval történő további kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, szolgáltatás hatékonyságának növelése, piackutatás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, fotó, a felhasználó számítógépének IP címe, Facebook profil vagy LinkedIn autentikáció esetén a Facebook vagy LinkedIn profil elérhető adatai.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció törlését követő 1 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78316/2014.

3.7 Kérdés feltöltése regisztrált felhasználóként a LawyerUp webhelyeken

Az adatkezelés célja: a LawyerUp webhelyeken elérhető kérdező funkció igénybevétele és a felhasználóval történő további kapcsolattartás, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, szolgáltatás hatékonyságának növelése, piackutatás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, fotó, a felhasználó számítógépének IP címe, Facebook profil vagy LinkedIn autentikáció esetén a Facebook vagy LinkedIn profil elérhető adatai, a felhasználó által feltöltött kérdés, válasz hasznosságának értékelése, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció törlését követő 1 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78317/2014.

3.8 Kapcsolatfelvétel a LawyerUp webhelyeken az ügyvédekkel

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a LawyerUp webhelyeken megtalálható ügyvédekkel, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, szolgáltatás hatékonyságának növelése, piackutatás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, a felhasználó számítógépének IP címe, regisztrált felhasználó esetén Facebook profil vagy LinkedIn autentikáció esetén a Facebook vagy LinkedIn profil elérhető adatai, a telefonszám, a felhasználó által megadott ügy adatai, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció törlését követő 1 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78318/2014.

3.9 Regisztráció ügyvédként

Az adatkezelés célja: regisztráció a LawyerUp webhelyeken ügyvédként elérhető bizonyos funkciók igénybevételéhez és az ügyvéddel történő további kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, szolgáltatás hatékonyságának növelése, piackutatás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, fotó, szakmai adatok (fokozat, pozíció), beszélt nyelvek, szakterületek, szakvizsga időpontja, szakképesítések, saját weboldal adatai, szervezeti tagságok, referenciák, publikációk, ügyvédi iroda adatai, a felhasználó számítógépének IP címe, számlázási adatok.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció törlését követő 1 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78313/2014.

3.10 Válaszadás regisztrált ügyvédként a feltöltött kérdésekre

Az adatkezelés célja: a LawyerUp webhelyeken feltöltött felhasználói kérdésekre történő válaszadás, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, szolgáltatás hatékonyságának növelése, piackutatás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

A kezelt adatok köre: ügyvéd neve, LawyerUp profiljának adatai, a felhasználói kérdésre feltöltött válasza(i), dátum és időpont, a válasz hasznosságának értékelése.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció törlését követő 1 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78312/2014.

3.11 Hírlevél

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődő felhasználók vagy ügyvédek részére, tájékoztatás az aktuális információkról, változásokról, termékfejlesztésekről, újabb szolgáltatásokról, szolgáltatás hatékonyságának növelése, piackutatás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, fotó, a felhasználó/ügyvéd számítógépének IP címe, Facebook profil vagy LinkedIn autentikáció esetén a Facebook vagy LinkedIn profil elérhető adatai, dátum.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása, a meg nem erősített feliratkozások esetében pedig 30 nap.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78315/2014.

3.12 Hozzászólás blog bejegyzéshez vagy blog bejegyzés készítése

Az adatkezelés célja: hozzászólás felhasználóként vagy regisztrált ügyvédként LawyerUp webhelyeken elérhető blogbejegyezésekhez vagy bejegyzés készítése a LawyerUp webhelyeken, szolgáltatás hatékonyságának növelése, piackutatás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

A kezelt adatok köre: regisztrált felhasználó esetén név, e-mail cím, fotó, Facebook vagy LinkedIn autentikáció esetén Facebook vagy LinkedIn profil adatai, felhasználó számítógépének e-mail címe, hozzászólás szövege, dátum és időpont, a regisztrált ügyvéd esetében LawyerUp profiljának adatai, hozzászólás szövege, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció törlését követő 1 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78314/2014.

3.13 A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módokon kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

A Lawmatch Kft. a szolgáltatásának nyújtásával kapcsolatban beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3.14 Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Lawmatch Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. Kivel oszthatjuk meg személyes adatait?

Általános szabály szerint nem osztjuk meg személyes adatait senkivel. Mindamellett, megoszthatjuk személyes adatait megbízható harmadik felekkel. Így a LawyerUp webhelyeken kínált szolgáltatások igénybevétele során a megkívánt és a számunkra Önök által engedélyezett mértékben a szolgáltatások igénybe vételének elősegítése - így különösen az ügyvédek és a látogatók közötti kapcsolatfelvétel - érdekében megoszthatjuk a LawyerUp webhelyekre látogatók által számunkra szolgáltatott személyes adatokat a LawyerUp webhelyek ügyvédeivel illetve a LawyerUp webhelyekre regisztrált ügyvédeik adatait a látogatókkal.

Személyes adatait továbbá megoszthatjuk az alábbiakkal:

 

Az Lawmatch Kft.-én kívüli vállalatokkal, szervezetekkel vagy egyénekkel is megoszthatjuk személyes adatait, ha úgy gondoljuk, hogy az információ megosztása törvényi okokból szükséges.

Megoszthatjuk személyes információit, hogy

 

Ha megosztjuk személyes adatait harmadik féllel, mindent megteszünk, hogy biztosítsuk, hogy a harmadik fél személyes adatait biztonságban tartsa, minden elvárható lépést megtegyen, hogy a visszaélésektől megvédje és csak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak és a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és jogszabályoknak megfelelő módon használja azokat.

A Lawmatch Kft. nem értékesít személyes adatokat, kivéve olyan entitásnak, amelynek tulajdonába adjuk cégünk egészét vagy egy részét (például, egy márka értékesítésével kapcsolatban) vagy egyébként egy összeolvadással, konszolidációval, irányítói változással, átszervezéssel vagy üzletünk egészének vagy egy részének felszámolásával kapcsolatban.

5. Hol tároljuk személyes adatait?

A Lawmatch Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint az ATW Internet Kft. (1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt/1.; info@atw.co.hu) által biztosított szerver tárhelyén találhatóak meg.

A Lawmatch Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

A Lawmatch Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Lawmatch Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

A Lawmatch Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Lawmatch Kft. az adatkezelés során megőrzi

 

A Lawmatch Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. Személyes adatai átmozgatása

Átmozgathatjuk személyes adatait olyan szerverekre, amelyek azon az országon kívül vannak, ahol Ön él, illetve leányvállalatokhoz vagy más megbízható harmadik felekhez, akik más országokban vannak, abból a célból, hogy feldolgozzák személyes adatait helyettünk. A LawyerUp webhelyeket használva, vagy más módon megadva nekünk személyes adatait, ehhez Ön hozzájárul a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak és a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően.

Ne felejtse, hogy sok országban nem ugyanazt a jogi védelmet kínálják személyes adatainak, ami a jelenlegi lakhelyén megszokott. Míg személyes adatai más országban vannak, annak az országnak a bíróságai, bűnüldözési szervei és országos biztonsági hivatalai, az ország törvényeinek megfelelően hozzáférhetnek azokhoz. Ilyen jogos hozzáférési kérés alanyaként megígérjük, hogy bárki, aki a személyes adatait dolgozza fel, az országán kívül meg kell, hogy védje azokat és csak a Lawmatch Kft. útmutatásai szerint jogosult feldolgozni azokat.

7. Személyes adatai védelme

Megteszünk minden szükséges intézkedést, hogy személyes adatait biztonságban tartsuk és minden harmadik féltől, aki személyes adatait kezeli vagy feldolgozza számunkra elvárjuk ugyanezt. Személyes adataihoz való hozzáférés korlátozott a jogosulatlan hozzáférés, változtatás és visszaélés elkerülése érdekében és munkavállalóink és ügynökségeink körében csak azoknak engedélyezett, akiknek feltétlenül szükséges.

8. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

Ha kérdései vagy aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, kapcsolatba léphet velünk az info@lawyerup.hu e-mail címen illetve a 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. IX/101. alatti levelezési címen.

Joga van elmondani nekünk, ha:

 

Kérésének megoldásában segítségére leszünk, ehhez kérjük, hogy adja meg teljes nevét és elérhetőségi adatait.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére a Lawmatch Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Lawmatch Kft. költségtérítést állapít meg.

A Lawmatch Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A Lawmatch Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Lawmatch Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Lawmatch Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A Lawmatch Kft. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

A Lawmatch Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Lawmatch Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Lawmatch Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

9. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

 

10. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

A Lawmatch Kft. fenntartja a jogot adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

11. Lehetséges változások az Adatvédelmi Nyilatkozatban

Időről időre megváltoztathatjuk ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot, a frissített változatot kitéve a LawyerUp webhelyekre. Érdemi változásokról megfelelően fogunk tájékoztatni. Kérjük, hogy gyakran látogasson el ide, hogy pontosan tudja, hogyan használjuk személyes adatait.

12. További lehetséges adatvédelmi nyilatkozatok

Emellett az Adatvédelmi Nyilatkozat mellett, lehetnek bizonyos kampányok és promóciók, amelyekre további adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Kérjük, hogy olvassa el ezeket a további feltételeket is mielőtt részt venne ilyen kampányokban vagy promóciókban, mivel ha részt vesz, ezeknek meg kell felelnie. Minden további adatvédelmi feltétel és nyilatkozat nyilvánvalóan elérhető lesz az Ön számára.

Utolsó frissítés: 2014. szeptember 19.